Možete se pridružiti Roditeljskoj mreži WNY kako biste postali šampion za osobe sa invaliditetom! Vaša donacija vremena, vještina, znanja ili finansijske podrške pomoći će Roditeljskoj mreži da ojača porodice i zajednicu.

Da li vjeruješ svi pojedinci, bez obzira na sposobnosti, zaslužuju obrazovanje, društveno blagostanje i osjećaj da su uključeni i prihvaćeni?

Zar ne bi htela biti dio sela koje pomaže pojedincima sa posebnim potrebama da ostvare svoj puni potencijal i budu u potpunosti podržani u svim aspektima svog života?

Možete pomoći podržite, povežite, obrazujte i osnažite pojedince sa posebnim potrebama donirajući danas.

$5 pokriva troškove prevoza za člana osoblja da se sastane sa porodicom u njihovoj kući.
$10 bi pokrio ulaz za 2 porodice za učešće u našoj Događaji FSA programa.
$25 bi pokrio troškovi povezani sa našim terenskim događajima.
$50 bi pokrio troškovi sesije stručnog usavršavanja za 40 osoba.

Matična mreža WNY je neprofitna, dobrotvorna organizacija osnovana u skladu sa članom 501(c)3 Zakona o internim prihodima SAD.
Donacije za roditeljsku mrežu se odbijaju od poreza kao dobrotvorni doprinosi za potrebe američkog federalnog poreza na dohodak.
Ne postoje ograničenja za donacije ili ograničenja za doprinose Roditeljskoj mreži.