Koj tus menyuam puas muaj teebmeem kev kawm? Puas yog koj tus menyuam muaj kev nyuaj hauv tsev kawm ntawv uas tau txais txoj hauv kev ntawm lawv txoj kev kawm?

Tham nrog koj tus menyuam tus kws qhia lossis lwm tus kws tshaj lij hauv tsev kawm uas tuaj yeem pab txiav txim siab seb yuav xav tau kev txhawb nqa dab tsi. Tom qab txhua qhov kev txhawb nqa hauv chav kawm tau raug sim, nws yuav yog lub sijhawm los saib rau Kev Kawm Tshwj Xeeb.

Koj yuav ua li cas yog tias koj tus menyuam xav tau kev pab ntxiv kom ua tiav hauv tsev kawm ntawv tab sis tsis tsim nyog rau Kev Kawm Tshwj Xeeb? Nug txog 504 Plan! Txoj kev npaj no tsim kev pab thiab kev pab cuam uas tsim nyog rau koj tus menyuam kom koom nrog lawv txoj kev kawm.

Resource Links

Sau npe kom tau txais peb cov xwm txheej tshiab, xov xwm thiab cov peev txheej.

Tuaj xyuas

Niam Txiv Network ntawm WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Hu Rau Peb

Family Support Lines:
Lus Askiv – 716-332-4170
Espanol - 716-449-6394
Hu Dawb - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org