Èske w gen enkyetid konsènan fason pitit ou a ap devlope ak aprann?

Si w gen enkyetid konsènan pitit ou a ap mache, pale, konpòte l, konprann ak aprann. Si pitit ou a gen yon andikap dyagnostike oswa sispèk. Espesyalis Sipò pou Fanmi nou an ka bay asistans pou bezwen w yo.

Espesyalis Sipò pou Fanmi 1-On-1

Lendi - Vandredi
9am - 4pm

Frantz
(716) 332-4170

Espanol
(716) 449-6394

nimewo pou rele gratis
(866) 277-4762

info@parentnetworkwny.org

Gen sèvis entèpretasyon gratis ki disponib pou moun ki pa pale angle

Moun ki pa pale angle ka planifye sipò pèsonalize pa telefòn oswa imèl.

Pou planifye yon apèl davans, imèl info@parentnetworkwny.org, endike lè w pi pito ant Lendi a Vandredi, 9am – 4pm epi idantifye “lang ou prefere”. Yon Espesyalis Sipò pou Fanmi ap rele w atravè yon entèprèt.

Espesyalis Sipò pou Fanmi yo ka ede avèk:

  • Pwosesis Pwogram Edikasyon Endividyalize (IEP).
  • Sèvis ak pwogram pou timoun piti
  • Kesyon edikasyon espesyal
  • Planifikasyon tranzisyon
  • Pwoblèm transpò
  • Sistèm Navigasyon, ki gen ladan Andikap Devlopman, Sante Mantal, ak lòt moun
  • Kan, apre lekòl, ak lòt òganizasyon kominotè (ak sèvis pou bezwen espesyal)
  • Andikap espesifik

Resous Lyen

Enstiti Advocacy – Advocacy Institute se yon òganizasyon san bi likratif, ki egzante taks ki dedye a devlopman pwodwi, pwojè ak sèvis ki travay pou amelyore lavi moun ki andikape yo.
Depatman Edikasyon Eta New York – Yon konsantre sou siksè elèv gide yon plan defans ki bati sipò nan moun k ap pran desizyon ki afekte kalite pwogram medya bibliyotèk la.
Wrightslaw – Paran, defansè, edikatè, ak avoka vini Wrightslaw pou jwenn enfòmasyon egzat ak ajou sou lwa edikasyon espesyal ak defans pou timoun andikape yo.

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org