Konpòtman se fason nou aji an repons a diferan sitiyasyon ak/oswa anviwònman.

Tout konpòtman se kominikasyon. Modifye konpòtman difisil kòmanse ak konprann sa yo te kominike atravè konpòtman an.

Konpòtman se seri aksyon yon moun genyen an repons a divès sitiyasyon ak moun. Konpòtman se yon fòm kominikasyon ki itilize pou eksprime panse, emosyon, vle, bezwen, ak entansyon. Konpòtman defi se yon modèl aksyon ki gen yon enpak negatif sou kapasite pou fonksyone nan lekòl la, travay oswa lakay ou. Resous ki pi ba yo ka itil pou paran oswa moun k ap bay swen ki gen enkyetid sou konpòtman pitit yo. Parent Network of WNY ofri sèvis sipò konpòtman pou timoun ki kalifye pou Biwo Moun ki gen Andikap Devlòpmantal (OPWDD) k ap viv nan Lwès New York.  

Resous Lyen

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org