Yon andikap devlòpmantal ka pran diferan fòm.

Andikap devlòpmantal (DD) se maladi espesifik ki ka rive nenpòt lè depi anvan nesans yon tibebe, jiska laj 22 an. Yon andikap devlopmantal ka pran diferan fòm. Yon pwoblèm devlopman ka lakòz yon timoun devlope pi dousman pandan tout tan, oswa gen difikilte fizik ak limit, oswa gen pwoblèm pou aprann ak grandi tankou lòt timoun an jeneral. Pafwa yon moun gen plis pase yon kondisyon oswa andikap.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) idantifye andikap devlopman kòm yon gwoup kondisyon akòz yon andikap nan domèn fizik, aprantisaj, langaj oswa konpòtman. Kondisyon sa yo kòmanse pandan peryòd devlopman an, yo ka afekte fonksyone chak jou, epi anjeneral dire pandan tout lavi yon moun.

Resous Lyen

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org