Andikap kwaze ak chak idantite.

Rezo Paran Lwès New York angaje l pou l defann divèsite, ekite, ak enklizyon.

Andikap kwaze ak chak idantite, se poutèt sa Parent Network of Western New York angaje l pou l defann divèsite, ekite, ak enklizyon. Parent Network of WNY anbrase divèsite ak enklizivite kòm valè debaz nan akonplisman misyon li. Parent Network of WNY angaje pou konstwi ak kenbe yon anviwonman enklizif kote diferans nan opinyon, kwayans, ak valè yo chèche, koute, respekte, ak valè. Divèsite anglobe yon pakèt kapasite ak pèspektiv imen. 

(ki enkli men pa limite a lang, kilti, ras, sèks, laj, oryantasyon seksyèl, etnisite, relijyon, orijin nasyonal, andikap, ak sitiyasyon sosyoekonomik)

Nou kreye paj sa a pou bay resous pou avanse pou pi devan nan jistis ak egalite nan sistèm edikasyon espesyal la.  

Lwa sou diyite pou tout elèv (DASA)

Divèsite ak Enklizyon

LGBTQ:

GLAAD – Istwa ak resous ki soti nan kominote LGBTQ ki akselere akseptasyon.

Glys WNY – Yon anviwonman ki an sekirite ak pozitif pou jèn LGBTQ+ yo aprann plis sou tèt yo atravè entèraksyon kanmarad ak eksperyans edikasyon.

Biwo Sèvis pou Timoun ak Fanmi – Resous pou jèn LGBTQ, paran, moun k ap bay swen granmoun, ak pwofesyonèl. 

Sant Fyète nan Lwès New York – Sipò pou LGTBQ+ ak jèn yo. 

Etnisite / Ras:

Sant pou Jistis Rasyal nan Edikasyon – Fòmasyon, konsiltasyon, ak patenarya apwofondi pou edikatè yo.

Andikap:

Sant pou Defann tèt yo – Ede moun ki gen andikap entelektyèl ak devlòpmantal travay ak defann nan kominote yo.

Disabilities Rights New York – Sèvis ak resous legal gratis pou moun ki gen andikap. 

Self-Advocacy Association of NYS (SANYS) – Pale pou moun ki gen andikap devlòpmantal 

Entimidasyon:

Sant Alberti pou Prevansyon Abi Bullying – Konsantre sou abi entimidasyon, konprann entimidasyon, ak anpeche entimidasyon.  

Komite pou Timoun yo – Resous prevansyon entimidasyon pou edikatè ak fanmi yo. 

Entimidasyon – Enfòmasyon ak resous sou entimidasyon pou elèv, paran ak edikatè. 

Edutopia – Resous pou konbat entimidasyon ak arasman nan lekòl la. 

Pacer – Sant Nasyonal Prevansyon Entimidasyon 

Sispann Entimidasyon – Entimidasyon ak jèn ki gen andikap ak bezwen sante espesyal.

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org