Èske pitit ou a gen pwoblèm pou aprann? Èske pitit ou a gen difikilte nan lekòl la ki anpeche yo aprann?

Pale ak pwofesè pitit ou a oswa lòt pwofesyonèl nan lekòl la ki ka ede deside ki sipò ki ka bezwen. Apre tout sipò nan salklas yo te eseye, li ta ka tan pou gade nan Edikasyon Espesyal.

Kisa w dwe fè si pitit ou a bezwen èd siplemantè pou l reyisi lekòl men li pa kalifye pou edikasyon espesyal? Mande sou yon Plan 504! Plan sa a devlope akomodasyon ak sèvis ki nesesè pou pitit ou a patisipe totalman nan edikasyon li.

Resous Lyen

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org