អ្នកអាចចូលរួមបណ្តាញមាតាបិតានៃ WNY ក្នុងការក្លាយជាជើងឯកសម្រាប់ជនពិការ! ការបរិច្ចាគពេលវេលា ជំនាញ ចំណេះដឹង ឬជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងជួយបណ្តាញមាតាបិតាពង្រឹងគ្រួសារ និងសហគមន៍។

បណ្តាញមាតាបិតានៃ WNY គឺជាអង្គការសប្បុរសធម៌មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលបង្កើតឡើងក្រោមផ្នែក 501(c)3 នៃក្រមប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ការបរិច្ចាគទៅបណ្តាញមាតាបិតាអាចកាត់ពន្ធបាន ជាការរួមចំណែកសប្បុរសធម៌សម្រាប់គោលបំណងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ មិនមានដែនកំណត់ការបរិច្ចាគ ឬការដាក់កម្រិតលើការរួមចំណែកដល់បណ្តាញមាតាបិតាទេ។