គំនិតដែលដំណើរការ៖ ការរៀបចំកុមារ និងយុវជនពិការឱ្យទទួលបានជោគជ័យ

ការិយាល័យរដ្ឋញូវយ៉កសម្រាប់ជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ (OPWDD)

នាយកដ្ឋានអប់រំរដ្ឋញូវយ៉ក

ខោនធីអេរី

ស្តាប្រ៊ីដ

Erie 1 BOCES

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិការណ៍ ព័ត៌មាន និងធនធានចុងក្រោយបង្អស់របស់យើង។

មកទស្សនា

បណ្តាញមាតាបិតានៃ WNY
ផ្លូវ 1021 Broadway
Buffalo, NY 14212

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ខ្សែជំនួយគ្រួសារ៖
ភាសាអង់គ្លេស - 716-332-4170
អេស្ប៉ាណុល – ៧១៦-៤៤៩-៦៣៩៤
ឥតគិតថ្លៃ - ៨៦៦-២៧៧-៤៧៦២
info@parentnetworkwny.org