ពិការភាពរាងកាយគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនៃរាងកាយ និងប៉ះពាល់ដល់ការចល័ត ចលនា កម្លាំង ឬទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃមុខងារម៉ូទ័រ។

តំណភ្ជាប់ធនធាន

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិការណ៍ ព័ត៌មាន និងធនធានចុងក្រោយបង្អស់របស់យើង។

មកទស្សនា

បណ្តាញមាតាបិតានៃ WNY
ផ្លូវ 1021 Broadway
Buffalo, NY 14212

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ខ្សែជំនួយគ្រួសារ៖
ភាសាអង់គ្លេស - 716-332-4170
អេស្ប៉ាណុល – ៧១៦-៤៤៩-៦៣៩៤
ឥតគិតថ្លៃ - ៨៦៦-២៧៧-៤៧៦២
info@parentnetworkwny.org