ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਮਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, WNY ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ-ਤੋਂ-ਸਕੂਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਿਮੋਟਲੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, WNY ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਧਾਰਣ ਨੈਵੀਗੇਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਆਉ ਫੇਰੀ

WNY ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ
1021 ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਬਫੇਲੋ, NY 14212

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ:
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - 716-332-4170
ਐਸਪੈਨੋਲ - 716-449-6394
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org