ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ (OPWDD) ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

WNY ਦੇ ਪਾਤਰਤਾ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਏਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ (7)

 • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
  • ਸਰੀਰਕ
  • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
  • ਭਾਸ਼ਾ
  • ਸੋਸ਼ਲ
  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਨਰ 

ਸਾਡੇ ਫਲਾਇਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: FSS ਯੋਗਤਾ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

OPWDD ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ) ਲਈ:

 • ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
 • ਛੂਟ
 • ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
 • ਵਿਵਹਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ 
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 • ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੋਧ

OPWDD ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾ
 • ਸੇਰਬ੍ਰਲ ਪੈਲਸੀ
 • ਮਿਰਗੀ
 • ਔਟਿਜ਼ਮ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਇਸੌਟੋਨੋਮੀਆ
 • ਭਰੂਣ ਅਲਕੋਹਲ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਪ੍ਰੈਡਰ ਵਿਲੀ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਆਮ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਆਉ ਫੇਰੀ

WNY ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ
1021 ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਬਫੇਲੋ, NY 14212

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ:
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - 716-332-4170
ਐਸਪੈਨੋਲ - 716-449-6394
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org