ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා ශූරයෙකු වීමට ඔබට WNY හි මාපිය ජාලයට සම්බන්ධ විය හැකිය! ඔබේ කාලය, කුසලතා, දැනුම හෝ මූල්‍ය ආධාර පරිත්‍යාග කිරීම මාපිය ජාලයට පවුල් සහ ප්‍රජාව ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වේ.

WNY හි මාපිය ජාලය යනු එක්සත් ජනපද අභ්‍යන්තර ආදායම් සංග්‍රහයේ 501(c)3 වගන්තිය යටතේ පිහිටුවා ඇති ලාභය සඳහා නොවන පුණ්‍යායතනයකි. මාපිය ජාලයට ලැබෙන පරිත්‍යාග එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් ආදායම් බදු අරමුණු සඳහා පුණ්‍ය දායක ලෙස බදු අඩු කළ හැකිය. මාපිය ජාලයට දායක වීම සඳහා පරිත්‍යාග සීමාවන් හෝ සීමාවන් නොමැත.