ප්රධාන අන්තර්ගතයට යන්න
සෙවීම

පෙර පාසල් දරුවන්ගේ දෙමාපියන් සඳහා තනි පුද්ගල අධ්‍යාපන වැඩසටහන (IEP) ක්‍රියාවලිය අවබෝධ කර ගැනීම

උත්සවය අවසන්.

දිනය

ඔක්තෝබර් 12 2022
කල් ඉකුත් විය!

කාලය

11: 30 am - 1: 00 pm
QR කේතය
මෙනුව සමීප
පවුලේ උපකාරක රේඛා: ඉංග්‍රීසි - 716-332-4170 | Espanol - 716-449-6394