Maaari kang sumali sa Parent Network ng WNY sa pagiging isang kampeon para sa mga indibidwal na may mga kapansanan! Ang iyong donasyon ng oras, kasanayan, kaalaman o suportang pinansyal ay makakatulong sa Parent Network na palakasin ang mga pamilya at komunidad.

Ang Parent Network ng WNY ay isang hindi para sa tubo, organisasyong pangkawanggawa na nabuo sa ilalim ng Seksyon 501(c)3 ng US Internal Revenue Code. Ang mga donasyon sa Parent Network ay mababawas sa buwis bilang mga kontribusyon sa kawanggawa para sa mga layunin ng buwis sa kita ng pederal ng US. Walang mga limitasyon sa donasyon o paghihigpit sa mga kontribusyon sa Parent Network.