Bạn có thể tham gia Mạng lưới phụ huynh của WNY để trở thành nhà vô địch cho các cá nhân khuyết tật! Việc bạn đóng góp thời gian, kỹ năng, kiến ​​thức hoặc hỗ trợ tài chính sẽ giúp Mạng lưới Phụ huynh củng cố các gia đình và cộng đồng.

Mạng lưới mẹ của WNY là một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận được thành lập theo Mục 501 (c) 3 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ. Các khoản đóng góp cho Mạng lưới mẹ được khấu trừ thuế như các khoản đóng góp từ thiện cho các mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ. Không có giới hạn quyên góp hoặc hạn chế đối với các khoản đóng góp cho Mạng lưới mẹ.