Kukho iintlobo ezininzi zokukhubazeka. Isiphene yimeko etshintsha indlela ilungu elithile lomzimba ebelicetywa ngayo ukusebenza. Ukukhubazeka kunokuchaphazela indlela umntu aphila ngayo ubomi bakhe kunye nokusebenzisana nehlabathi elimngqongileyo. Iziphene zisengqondweni okanye ngokwasemzimbeni kwaye zinokubonwa okanye zingabonakali.

Bangaphezu kwewaka lesigidi abantu abaphila nohlobo oluthile lwesiphene. Ulwazi malunga nokukhubazeka okwahlukeneyo kwiintsana, abasakhasayo, abantwana, kunye nolutsha lunokuba nzima. Sinikezela ngolwazi malunga noluhlu olupheleleyo lokukhubazeka ebantwaneni, kubandakanywa ukulibaziseka kophuhliso, ukukhubazeka ekufundeni kunye nokuphazamiseka. Ngelixa olu ingeloluhlu olubanzi lwazo zonke iziphene, sifuna ukuqaqambisa ezinye zokhubazeko oluxhaphakileyo.

UKHUBAZEKO OLONGEZELELWEYO

Ingqwalasela-Ukulahleka / Ukuxhatshazwa kwengxaki (ADHD)

I-ADHD sisifo se-neurodevelopmental apho umntu ofunyenweyo anokubonisa iipatheni zokungakhathaleli, ukungxama, ukungakwazi ukuhlala uthe cwaka, ukuzibamba kakubi, kunye nengxaki yokugxila enokukhokelela kwimingeni eyongezelelweyo emsebenzini, ekhaya okanye esikolweni. 

Ukungaboni kakuhle/ukukhubazeka okubonakalayo

Umonakalo oMbonwayo yilahleko epheleleyo okanye inxalenye okanye epheleleyo yokubona okanye ukubona komntu.

I-Cerebral Palsy (CP)

I-Cerebral Palsy sisifo semoto, esihlala sikhona ekuzalweni, esichaphazela ukuhamba, ukulungelelaniswa, imisipha, ukuma, kunye nezakhono zemoto. I-Cerebral Palsy yimeko yobomi bonke kwaye akukho nyango. Unyango luyafumaneka ukunceda ukuphucula ukusebenza kweemoto kunye nomgangatho wobomi.  

Ingxaki yokuSetyenziswa koPhicotho olusembindini (CAPD)

I-CAPD yimeko apho ingqondo inobunzima ekuqhubeni ulwazi olufunyenwe ngeendlebe. Le meko inokukhokelela kwimingeni ekumameleni okusebenzayo kwindawo exakekileyo okanye enengxolo kwaye inokuchaphazela ukusebenza emsebenzini, esikolweni, okanye ekhaya.    

Izithulu-iimfama

I-Deaf-Blind ligama elisetyenziselwa ukuchaza umntu olahlekelwe yimvakalelo yokuva kunye nokubona ngokupheleleyo. 

Down Syndrome

I-Down syndrome yimeko yemfuza apho umntu azalwa enechromosome eyongezelelweyo. Ichromosome yinxalenye yeseli eneDNA. Le chromosome yongezelelweyo ikhokelela kumahluko ekukhuleni kwengqondo nomzimba.    

Isiphazamiso se-Alcohol ye-Fetal Alcohol (FASD)

I-FASD liqela leziphazamiso ezibangelwa kukuchanabeka etywaleni ngexesha lokukhulelwa kukamama. Imiceli mngeni yobomi bonke eyayanyaniswa ne-FASD yohluka kakhulu kwaye inokubandakanya ukulibaziseka kophuhliso, ukuphazamiseka kwengqondo, iziphako zomzimba, iziphene zokuzalwa, iingxaki zokufunda kunye nemingeni yokuziphatha. 

Ukuphazamiseka kokuLungiselela iMva (SPD)

I-SPD yimeko apho ingqondo inobunzima bokufumana nokuqonda ulwazi oluqokelela kwizivamvo zomzimba – ukuva, ukubona, ukungcamla, ukujoja, ukuziva, kunye nokuqonda umzimba. Oku kunokukhokelela ekubeni umntu afunyanwe ene-SPD abe novelwano kakhulu kwindawo ebangqongileyo okanye afune ukugqithisela kovuselelo lweemvakalelo.    

Ukonzakala kwengqondo ebuhlungu (TTI)

I-Traumatic Brain Injury luhlobo olubanzi lokukhubazeka okusisigxina okanye okwethutyana okuchaphazela umsebenzi oqhelekileyo wengqondo ngenxa yokwenzakala kwengqondo. 

Izinto eziBonakalayo kunye/okanye ezingevayo

Ukungeva kakuhle kukulahlekelwa ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo kwimvakalelo yomntu yokuva okanye yesandi. 

  • Resources 
    • Iziko leNtetho neBuffalo -Unceda ukuphucula umgangatho wobomi babantu abadala, abantwana, kunye neentsana ngokubonelela ngoxilongo kunye nonyango lokuva kunye nokukhubazeka kokuthetha. 
    • Iinkonzo zokuFikelela abangevayo (DAS) -Ukukhuthaza ukufikelela kunxibelelwano, ulwazi, kunye namathuba kuluntu olukhulu kubantu abangevayo ngeendlebe nabangevayo. 
    • Empire State Association of the Deaf -Izixhobo ezahlukeneyo zelizwe laseNew York ezilungiselelwe abantu abangevayo (abangevayo, abangevayo, kunye nabangaboniyo)
    • Umbutho weSizwe weZithulu – Uncedo lwesizwe lwenkxaso nolwazi lwabantu abangevayo ngeendlebe okanye abangevayo.

Bhalisa ukuze ufumane iziganeko zethu zamva nje, iindaba kunye nezixhobo.

Ndwendwela

Inethiwekhi yomzali yeWNY
1021 Broadway Street
IBuffalo, NY 14212

Qhagamshelana nathi

Imizila yeNkxaso yoSapho:
IsiNgesi - 716-332-4170
Espanol - 716-449-6394
Umnxeba waMahla - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org